PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGÀY HỘI KHOA HỌC

REGISTRATION FORM FOR SCIENCE DAY

Ngày hội khoa học AHS 2019

AHS Science Day 2019

Thời gian và địa điểm: Thứ Năm 21/02/2019, 13:00 - 15:30

18A2 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Time: 1 pm - 3:30 pm Thursday, February 21, 2019

Place: Conghoa Campus 2 - 18A2 Conghoa St., Ward 12, Tanbinh Dist, HCMC

Tên: 
First name
Họ & tên lót:  
Surname & middle name
Đang học lớp CTVN: 
Grade
Cơ sở:     
Campus
 
Email: 
Email
Facebook: 
Facebook

Đăng ký workshop bằng cách đánh dấu 1 nội dung mà học sinh muốn tham gia:

Conference registration, please tick one workshop you wish to attend: