ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ADVANCED PLACEMENT (AP)

PHẦN 1 - THÔNG TIN HỌC SINH
Họ & tên học sinh:
Mã số học sinh:
Ngày, tháng, năm sinh:
Cơ sở học:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại liên hệ:
Thông tin Phụ huynh/Người giám hộ
Họ và tên Cha:
Điện thoại di động:
Họ và tên Mẹ:
Điện thoại di động:
Họ và tên Người giám hộ (nếu có):
Điện thoại di động:
Địa chỉ liên hệ (nếu khác với địa chỉ trên):
PHẦN 2 - QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ADVANCED PLACEMENT (AP)

1. Phụ huynh và học sinh chắc rằng đã tìm hiểu kỹ lưỡng về Chương trình Advanced Placement (AP) của trường trước khi quyết định chọn theo học.

2. Phụ huynh và học sinh đã suy nghĩ kỹ về mục tiêu tương lai của học sinh và việc tự nguyện chọn học chương trình AP là phù hợp, giúp học sinh đạt được những mục tiêu ấy.

3. Học sinh lớp 10 Trường Quốc tế Á Châu theo học Chương trình quốc tế từ đầu cấp bậc THCS, sau khi hoàn thành cấp độ Intermediate, không ở lại lớp hoặc gián đoạn bất kỳ cấp độ nào và đạt một trong 02 điều kiện sau sẽ đủ điều kiện chọn theo học Chương trình Advanced Placement (AP) của College Board - Hoa Kỳ:

- Đạt tiêu chuẩn vào gifted class cấp độ Upper-Intermediate.

- Đạt điểm trung bình mỗi học kỳ cấp độ Intermediate từ 8.0 trở lên, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7.5.

4. Học sinh học 05 môn trong Chương trình AP do nhà trường lựa chọn theo yêu cầu của College Board và đạt điểm từ 3.0 trở lên (thang điểm 5) tất cả các môn trong kỳ thi do College Board tổ chức sẽ được nhận chứng chỉ The AP International Diploma (APID).

Học sinh cũng có thể chọn chỉ đăng ký thi một hoặc một số môn trong 05 môn trên và nhận được chứng chỉ môn học đó của College Board nếu đạt từ 3.0 điểm/môn.

5. Học phí Chương trình AP được Nhà trường quy định mỗi năm học.

6. Các kỳ kiểm tra trong năm học:

Học sinh tham gia các kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ của Trường mỗi năm học nhằm đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh.

7. Điều kiện nhận chứng chỉ The AP International Diploma (APID) hoặc chứng chỉ môn học của College Board:

- Dựa trên lộ trình học mà nhà trường xây dựng, học sinh sẽ đăng ký thi lấy chứng chỉ môn học vào cuối năm lớp 11 & 12.

- Là trường chính thức giảng dạy Chương trình AP của College Board, Trường Quốc tế Á Châu tổ chức công tác thi chứng chỉ môn học AP cho học sinh của Trường.

- Đề thi và công tác chấm thi do College Board thực hiện.

- Kết quả sẽ được công bố vào tháng 7 trước khi học sinh bắt đầu nộp hồ sơ đại học.

8. Trong các kỳ thi lấy chứng chỉ môn học hoặc để đủ điều kiện nhận chứng chỉ The AP International Diploma (APID), học sinh có quyền đăng ký thi lại bất kỳ môn nào để cải thiện điểm số. Kết quả lần thi có số điểm cao nhất sẽ được sử dụng để xét cấp chứng chỉ APID hoặc chứng chỉ môn học của College Board.

9. Học sinh đóng lệ phí thi chứng chỉ môn học AP theo mức quy định của College Board.

10. Học sinh có thể đăng ký học và không tham gia các kỳ thi chứng chỉ môn học AP do College Board tổ chức. Nhà trường sẽ cấp bảng điểm dựa trên kết quả học sinh đạt được trong Chương trình AP tại trường.

11. Học sinh hoàn thành Chương trình AP tại trường sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành bậc trung học Chương trình quốc tế.

12. Học sinh theo học Chương trình AP có thể đăng ký tham dự kỳ thi FCE của Cambridge University (Anh Quốc) hoặc các kỳ thi quốc tế khác do các cơ quan khảo thí nước ngoài tổ chức như các học sinh khác theo học Chương trình chuẩn AERO của Trường.

13. Học sinh học từ đầu cấp đến cuối năm lớp 11 có thể đăng ký tham dự kỳ thi TOEFL iBT quốc tế của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tổ chức như các học sinh khác theo học Chương trình chuẩn AERO của Trường.

Thể lệ các cuộc thi và giải thưởng (nếu có) sẽ được công bố cụ thể theo từng kỳ thi.

14. Đối với học sinh đang theo học Chương trình AP có nguyện vọng chuyển học Chương trình AERO sẽ phải học từ cấp độ Upper-Intermediate của Chương trình AERO ở năm học tiếp sau đó.

15. Trong trường hợp số lượng học sinh đăng ký theo học Chương trình AP thấp hơn số lượng tối thiểu thì lớp học sẽ không được tổ chức. Học sinh có thể chuyển sang cơ sở khác nếu cơ sở đó có lớp Chương trình AP.

16. Trong suốt quá trình theo học tại trường, học sinh phải nghiêm túc chấp hành các nội quy, quy định của nhà trường, cư xử đúng mực, hòa đồng với bạn bè, lễ phép với giáo viên và kính trọng người lớn tuổi. Học sinh phải đảm bảo chuyên cần, học tập nghiêm túc và tham gia đầy đủ các kỳ kiểm tra định kỳ, các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ do nhà trường tổ chức.

Phụ huynh và học sinh đã đọc kỹ, hiểu rõ, và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định Chương trình Advanced Placement (AP)