PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ GROUP TRAINING

REGISTRATION FORM FOR GROUP TRAINING

Tên nhóm trưởng / Leader’s name: 
Số lượng thành viên / Number of members: 
Cơ sở / Campus: 
Số điện thoại / Tel: 
Email: 
Chủ đề / Topic: