Tuyển dụng

STT Chức danh Số lượng Ngày nộp hồ sơ Nơi làm việc
1 Giáo viên Tiếng Hoa – Nhật 3 17/12/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết
2 Giáo viên Tiếng Anh bản xứ 10 31/05/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết
3 Giáo viên Tiếng Anh 5 31/05/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết
4 Giáo viên Tiếng Anh 10 31/05/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết
5 Giáo viên bộ môn Tiểu học 3 31/05/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết
6 Giáo viên dự khuyết 10 31/05/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết
7 Nhân viên y tế 2 31/05/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết
8 Nhân viên hành chánh 38 31/05/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết
9 Nhân viên IT 2 31/05/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết
10 Giám thị 5 31/05/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết