Chương trình Việt Nam

Chương trình học lớp 1

MÔN PHÂN MÔN SỐ TIẾT/1 TUẦN SỐ TIẾT/1 NĂM GHI CHÚ
HK I HK II
Tiếng Việt Học vần + Tập viết 10 tiết
Tập đọc 6 tiết
Chính tả 2 tiết
Tập viết 1 tiết
Kể chuyện 1 tiết
Toán 4 tiết 140 tiết
Đạo đức 1 tiết 35 tiết
TNXH 1 tiết 35 tiết
Thể dục 1 tiết 35 tiết
Hoạt động trải nghiệm 2 tiết 70 tiết
Nghệ thuật Mỹ thuật 1 tiết 35 tiết
Nhạc 1 tiết
Thủ công 1 tiết
22 tiết / 1 tuần

Chương trình học lớp 2

MÔN PHÂN MÔN SỐ TIẾT/1 TUẦN SỐ TIẾT/1 NĂM GHI CHÚ
Tiếng Việt Tập đọc 3 tiết 105 tiết HKI : 162 tiết - HKII: 153 tiết
Kể chuyện 1 tiết 35 tiết
Chính tả 2 tiết 70 tiết
LTVC 1 tiết 35 tiết
Tập viết 1 tiết 35 tiết
TLV 1 tiết 35 tiết
Toán 5 tiết 175 tiết HKI : 90 tiết - HKII: 85 tiết
Đạo đức 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
TNXH 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Thể dục 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Hoạt động trải nghiệm 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Nghệ thuật Mỹ thuật 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Nhạc 1 tiết 35 tiết
Thủ công 1 tiết 35 tiết
23 tiết / 1 tuần

Chương trình học lớp 3

MÔN PHÂN MÔN SỐ TIẾT/1 TUẦN SỐ TIẾT/1 NĂM GHI CHÚ
Tiếng Việt TĐ-KC 3 tiết 105 tiết HKI : 144 tiết - HKII: 136 tiết
Chính tả 2 tiết 70 tiết
LTVC 1 tiết 35 tiết
Tập viết 1 tiết 35 tiết
TLV 1 tiết 35 tiết
Toán 5 tiết 175 tiết HKI : 90 tiết - HKII: 85 tiết
Đạo đức 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
TNXH 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Thể dục 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Ngoại ngữ 1
Tin học
Công nghệ
Hoạt động trải nghiệm 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Nghệ thuật Mỹ thuật 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Nhạc 1 tiết 35 tiết
Thủ công 1 tiết 35 tiết
23 tiết / 1 tuần

Chương trình học lớp 4

MÔN PHÂN MÔN SỐ TIẾT/1 TUẦN SỐ TIẾT/1 NĂM GHI CHÚ
Tiếng Việt Tập đọc 2 tiết 70 tiết HKI : 144 tiết - HKII: 136 tiết
Chính tả 1 tiết 35 tiết
LTVC 2 tiết 70 tiết
Kể chuyện 1 tiết 35 tiết
TLV 2 tiết 70 tiết
Toán 5 tiết 175 tiết HKI : 90 tiết - HKII: 85 tiết
Đạo đức 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Khoa học 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
LS - ĐL 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Thể dục 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Ngoại ngữ 1
Tin học
Công nghệ
Hoạt động trải nghiệm 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Nghệ thuật Mỹ thuật 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Nhạc 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Kĩ thuật 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
25 tiết / 1 tuần

Chương trình học lớp 5

MÔN PHÂN MÔN SỐ TIẾT/1 TUẦN SỐ TIẾT/1 NĂM GHI CHÚ
Tiếng Việt Tập đọc 2 tiết 70 tiết HKI : 144 tiết - HKII: 136 tiết
Chính tả 1 tiết 35 tiết
LTVC 2 tiết 70 tiết
Kể chuyện 1 tiết 35 tiết
TLV 2 tiết 70 tiết
Toán 5 tiết 175 tiết HKI : 90 tiết - HKII: 85 tiết
Đạo đức 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Khoa học 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
LS - ĐL 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Thể dục 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Giáo dục tập thể 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Nghệ thuật Mỹ thuật 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Nhạc 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Kĩ thuật 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
25 tiết / 1 tuần