Chương trình Việt Nam

Chương trình học lớp 1

 MÔN  PHÂN MÔN  SỐ TIẾT/1 TUẦN  SỐ TIẾT/1 NĂM  GHI CHÚ
     HK I   HK II    
  Tiếng Việt  Học vần + Tập viết 10 tiết      
 Tập đọc   6 tiết    
 Chính tả   2 tiết    
 Tập viết   1 tiết    
 Kể chuyện   1 tiết    
 Toán   4 tiết 140 tiết  
 Đạo đức   1 tiết 35 tiết  
 TNXH   1 tiết 35 tiết  
 Thể dục   1 tiết 35 tiết  
 Giáo dục tập thể   2 tiết 70 tiết  
 Nghệ thuật  Mỹ thuật 1 tiết 35 tiết  
 Nhạc 1 tiết 35 tiết  
 Thủ công 1 tiết 35 tiết  
     22 tiết / 1 tuần    

Chương trình học lớp 2

 MÔN  PHÂN MÔN  SỐ TIẾT/1 TUẦN  SỐ TIẾT/1 NĂM  GHI CHÚ
  Tiếng Việt  Tập đọc 3 tiết 105 tiết  HKI : 162 tiết - HKII: 153 tiết
 Kể chuyện 1 tiết 35 tiết  
 Chính tả 2 tiết 70 tiết  
 LTVC  1 tiết 35 tiết  
 Tập viết 1 tiết 35 tiết  
 TLV  1 tiết 35 tiết  
 Toán   5 tiết 175 tiết  HKI : 90 tiết - HKII: 85 tiết
 Đạo đức   1 tiết 35 tiết  HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
 TNXH   1 tiết 35 tiết  HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
 Thể dục   2 tiết 70 tiết  HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
 Giáo dục tập thể   2 tiết 70 tiết  HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
 Nghệ thuật  Mỹ thuật 1 tiết 35 tiết  HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
 Nhạc 1 tiết 35 tiết  
 Thủ công 1 tiết 35 tiết  
     23 tiết / 1 tuần    

Chương trình học lớp 3

 MÔN  PHÂN MÔN  SỐ TIẾT/1 TUẦN  SỐ TIẾT/1 NĂM  GHI CHÚ
  Tiếng Việt  TĐ-KC 3 tiết 105 tiết  HKI : 144 tiết - HKII: 136 tiết
 LTVC 1 tiết 35 tiết  
 Chính tả 2 tiết 70 tiết  
 Tập viết 1 tiết 35 tiết  
 TLV 1 tiết 35 tiết   
 Toán   5 tiết 175 tiết  HKI : 90 tiết - HKII: 85 tiết
 Đạo đức   1 tiết 35 tiết  HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
 TNXH   2 tiết 70 tiết  HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
 Thể dục   2 tiết 70 tiết  HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
 Giáo dục tập thể   2 tiết 70 tiết  HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
 Nghệ thuật  Mỹ thuật 1 tiết 35 tiết  HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
 Nhạc 1 tiết 35 tiết  
 Thủ công 1 tiết 35 tiết  
     23 tiết / 1 tuần    

Chương trình học lớp 4

 MÔN  PHÂN MÔN  SỐ TIẾT/1 TUẦN  SỐ TIẾT/1 NĂM  GHI CHÚ
  Tiếng Việt  Tập đọc 2 tiết 70 tiết  HKI : 144 tiết - HKII: 136 tiết
 Kể chuyện 1 tiết 35 tiết  
 Chính tả 1 tiết 35 tiết  
 LTVC  2 tiết 70 tiết  
 TLV 2 tiết 70 tiết   
 Toán   5 tiết 175 tiết  HKI : 90 tiết - HKII: 85 tiết
 Đạo đức   1 tiết 35 tiết  HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Khoa học   2 tiết 70 tiết  HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
 LS - ĐL   2 tiết 70 tiết  HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
 Thể dục   2 tiết 70 tiết  HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
 Giáo dục tập thể   2 tiết 70 tiết  HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
 Nghệ thuật  Mỹ thuật 1 tiết 35 tiết  HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
 Nhạc 1 tiết 35 tiết  HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
 Kĩ thuật 1 tiết 35 tiết  HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
     25 tiết / 1 tuần    

Chương trình học lớp 5

 MÔN  PHÂN MÔN  SỐ TIẾT/1 TUẦN  SỐ TIẾT/1 NĂM  GHI CHÚ
  Tiếng Việt  Tập đọc 2 tiết 70 tiết  HKI : 144 tiết - HKII: 136 tiết
 Kể chuyện 1 tiết 35 tiết  
 Chính tả 1 tiết 35 tiết  
 LTVC  2 tiết 70 tiết  
 TLV 2 tiết 70 tiết  


   
 Toán   5 tiết 175 tiết  HKI : 90 tiết - HKII: 85 tiết
 Đạo đức   1 tiết 35 tiết  HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
 Khoa học   2 tiết 70 tiết  HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
 LS - ĐL   2 tiết 70 tiết  HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
 Thể dục   2 tiết 70 tiết  HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
 Giáo dục tập thể   2 tiết 70 tiết  HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
 Nghệ thuật  Mỹ thuật 1 tiết 35 tiết  HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
 Nhạc 1 tiết 35 tiết  HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
 Kĩ thuật 1 tiết 35 tiết  HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
     25 tiết / 1 tuần