Quy định & Chính sách

Văn bản Xem
QUY ĐỊNH ƯU ĐÃI 2024-2025
QUY ĐỊNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG LMS
QUY ĐỊNH ƯU ĐÃI 2023-2024
QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC
QUY ĐỊNH ƯU ĐÃI 2022-2023
QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA
QUY CHẾ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ
ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ,TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC
QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved