Quy định ưu đãi 2023-2024

ĐỐI VỚI HỌC SINH - SINH VIÊN THUỘC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á CHÂU

(Gồm: Trường Quốc tế Á Châu - Bậc Tiểu học IPS, Bậc Trung học AHS,
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn – SIU, Viện Nghiên Cứu Châu Á - IAS)

Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) quy định về việc ưu đãi đối với học sinh - sinh viên như sau:

I. HỌC PHÍ

Toàn hệ thống:

Học sinh - sinh viên có 2 anh chị em ruột trở lên cùng học tại GAIE bậc tiểu học đến trung học được giảm 5% học phí/tháng/hs, bậc đại học và sau đại học được giảm 1% học phí/năm/sv.

Bậc Trung học cơ sở:

Giảm 1% học phí/tháng/hs: Học sinh lớp 5 Trường Quốc tế Á Châu chuyển tiếp học liên tục lên lớp 6 Trường Quốc tế Á Châu.

Bậc Trung học phổ thông

Giảm 1% học phí/tháng/hs: Học sinh lớp 9 Trường Quốc tế Á Châu chuyển tiếp học liên tục lên lớp 10 Trường Quốc tế Á Châu.

Bậc Đại học:

Giảm 3% học phí/năm/sv: Học sinh học tại GAIE từ lớp 1 liên tục đến hết lớp 12 lên đại học.
Giảm 2% học phí/năm/sv Học sinh học tại GAIE từ lớp 6 liên tục đến hết lớp 12 lên đại học.
Giảm 1% học phí/năm/sv: Học sinh học tại GAIE từ lớp 10 liên tục đến hết lớp 12 lên đại học.

* Lưu ý

• Phần giảm học phí chỉ tính trên học phí không bao gồm tiền ăn, tiền xe đưa đón, phí dịch vụ và tất cả các chi phí khác (nếu có).

• Được cộng dồn % miễn giảm các ưu đãi thuộc nhóm này.

II. XE ĐƯA ĐÓN

- Học sinh có 2 anh/chị em ruột trở lên cùng địa chỉ đưa đón học tại Trường Quốc tế Á Châu (cùng bậc tiểu học hoặc trung học) sử dụng dịch vụ xe đưa đón của trường được giảm 5%/tháng/hs.

- Học sinh có 2 anh/chị em ruột trở lên cùng địa chỉ đưa đón học tại Trường Quốc tế Á Châu (không cùng bậc tiểu học hoặc trung học) sử dụng dịch vụ xe đưa đón của trường được giảm 2,5%/tháng/hs.

* Lưu ý: Phần giảm phí xe đưa đón chỉ tính trên tiền xe đưa đón không bao gồm học phí, tiền ăn, phí dịch vụ và tất cả các chi phí khác (nếu có).

III. ƯU ĐÃI KHÁC

1. Ưu đãi thanh toán học phí, tiền ăn, tiền xe một lần từ 05 tháng trở lên:

(giảm trên tổng thanh toán sau khi đã giảm mục I, II)

Thanh toán phí 01 lần Thời hạn thanh toán Phí đóng theo mức ưu đãi được hoàn trả Học phí sẽ không hoàn trả/
không chuyển nhượng/ không chuyển đổi

trong mọi trường hợp nếu đóng theo mức ưu đãi
Áp dụng cho
học phí, tiền xe
Áp dụng cho
tiền ăn
Từ 15/6/2023 -> 31/5/2024 Trước 01/6/2023 5% 10% 10%
Từ 01/7/2023 -> 31/5/2024 Trước 01/7/2023
Từ 01/8/2023 -> 31/5/2024 Trước 01/8/2023 4% 9% 9%
Từ 05 tháng đến 09 tháng Trước ngày 01 của tháng tính phí 2% 7% 5%

2. Ưu đãi phí xét tuyển

- Giảm 100% phí xét tuyển cho học sinh lớp 5 Trường Quốc tế Á Châu đóng học phí lớp 6 trước ngày 01/6/2023.

- Giảm 50% phí xét tuyển cho học sinh lớp 5 Trường Quốc tế Á Châu đóng học phí lớp 6 trước ngày 15/6/2023.

- Giảm 20% phí xét tuyển cho học sinh lớp 5 Trường Quốc tế Á Châu đóng học phí lớp 6 trước ngày 01/7/2023.

3. Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU):

Giảm 5% học phí khi thanh toán một lần trọn năm trước ngày nhập học (theo thông báo của Trường) 02 tuần.

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved