Chính sách bảo vệ trẻ em

Child Protection and Safeguarding Policies
Chính sách bảo vệ trẻ em của Trường Quốc tế Á Châu

Targets
Mục tiêu

The targets of The Asian International Schoolinclude the advancement of knowledge, the students’ development, and the promotion of the general well-being of society through the school’s slogan- “Vietnam’s spirit, global education.” As a community, our staff members and students share a mutual dedication to maintaining an environment that fosters trust, respect, civility, creativity, and free-inquiry. To continually promote and maintain this environment, all staff members and students of The Asian International School must adhere to the following child protection and safeguarding policies. It is the responsibility of all staff members and students to read and understand the policies, as well as any other expectations proposed by The Asian International School and related parties.
Mục tiêu của Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) là nâng cao tri thức, phát triển học sinh và thúc đẩy sự thịnh vượng chung của xã hội thông qua khẩu hiệu “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”. Với tư cách là một cộng đồng, nhân viên, giáo viên và học sinh Trường Quốc tế Á Châu đều tận tụy để duy trì một môi trường hỗ trợ sự tin tưởng, tôn trọng, lịch sự, sáng tạo và tự do học hỏi. Để tiếp tục duy trì và phát triển môi trường này, tất cả nhân viên, giáo viên và học sinh của Trường phải tuân theo chính sách bảo vệ trẻ em. Tất cả các nhân viên, giáo viên và học sinh đều có trách nhiệm đọc và hiểu chính sách này và những kỳ vọng mà Trường Quốc tế Á Châu và các bên liên quan đề ra.

Student Rights and Child Protection Statement
Quyền lợi học sinh và Công bố bảo vệ trẻ em

The child protection and safeguarding policies and procedures of The Asian International School are designed with the aim of providing each student with a safe, organized, appropriate education. Parents can expect that the right of studentswill be protected and that they will be treated with fairness and respect. The Asian International School’s top priorities are to ensure that all students are safe from the moment they step onto the campus to the moment theyreturn to their caregivers. The Asian International School’s Child Protection and Safeguarding Policies are designed to createa safe learning environment by continually protecting the physical, mental, and social well-being of each and every one of its students. The Child Protection and Safeguarding Policies of The Asian International School are in accordance with Vietnam’s laws on child protection as well as the United Nation’s Convention on the Rights of the Child (1990).

Chính sách và quy trình bảo vệ trẻ em của Trường Quốc tế Á Châu được thiết kế với mục tiêu mang đến cho mỗi học sinh một nền giáo dục an toàn, có tổ chức và phù hợp. Phụ huynh có thể tin chắc rằng quyền lợi của học sinh sẽ được bảo vệ và các em sẽ được đối xử công bằng và tôn trọng. Ưu tiên hàng đầu của Trường Quốc tế Á Châu là đảm bảo cho tất cả học sinh đều được an toàn ngay từ khi bước chân vào sân trường cho đến lúc tan trường để trở về nhà. Chính sách bảo vệ trẻ em của Trường Quốc tế Á Châu được thiết kế để nuôi dưỡng một môi trường học tập an toàn bằng cách liên tục bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần và sự phát triển xã hội của mỗi học sinh. Chính sách bảo vệ trẻ em của Trường Quốc tế Á Châu phù hợp với luật Việt Nam về bảo vệ trẻ em và Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em (1990).

Scope
Phạm vi

These policies apply to:
Những chính sách này áp dụng cho:

 • All Asian International School employeesin all departments, including faculty, managers, custodian, security guards, and seasonal employees.
  Tất cả nhân viên thuộc các phòng ban của Trường Quốc tế Á Châu, bao gồm giáo viên, quản lý, người chăm sóc, bảo vệ và nhân viên thời vụ.
 • Teachers
  Giáo viên
 • Students
  Học sinh
 • School visitors
  Quan khách của trường
 • Members of the Board of Trustees
  Thành viên hội đồng quản trị
 • External organizations using The Asian International School facilities for organizing programs for children.
  Các tổ chức bên ngoài sử dụng cơ sở vật chất của Trường Quốc tế Á Châu phục vụ cho những chương trình dành cho trẻ em.

Policies
Chính sách

 • Protection of Rights – The Asian International School has responsibility for taking all available measures to guarantee the students’ rights to be respected, protected, and fulfilled.
  Bảo vệ quyền lợi - Trường Quốc tế Á Châu có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp có sẵn để đảm bảo quyền lợi của học sinh được tôn trọng, bảo vệ và thực hiện đầy đủ.
  • All staff members have a thorough understanding of the child protection and safeguarding regulation and policies.
   Tất cả nhân viên, giáo viên đều hiểu biết thấu đáo về Chính sách bảo vệ trẻ em
  • All staff members are aware of the behaviors and responsibilities when interacting with students, both on and off school grounds and working hours.
   Tất cả nhân viên đều hiểu được hành vi và trách nhiệm của họ khi tương tác với học sinh, cả trong và ngoài trường và giờ làm việc.
  • All staff members understand the appropriate courses of action to take, in accordance with the child protection policies and procedures, when an incident regarding the child safety is witnessed or reported.
   Tất cả nhân viên, giáo viên đều hiểu về các chính sách và quy trình bảo vệ trẻ em và biết nên làm gì khi xảy ra sự cố liên quan đến sự an toàn của học sinh
  • All staff members continually strive to promote a healthy andsafe learning environment that fosters the physical, mental, and social well-being of all students.
   Tất cả nhân viên liên tục phấn đấu để thúc đẩy một môi trường học tập lành mạnh và an toàn giúp nuôi dưỡng sức khỏe thể chất, tinh thần và sự phát triển xã hội của tất cả học sinh.
 • Protection from Violence, Abuse, and Neglect–According to Article 19 of the United Nations Convention on the Rights of the Child (1990), students will be protected from violence, abuse and neglect.
  Bảo vệ khỏi tình trạng Bạo hành, Lạm dụng và Bỏ mặc – Theo Điều 19 của Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (1990), học sinh sẽ được bảo vệ khỏi bạo hành, lạm dụng và bỏ mặc.
  • All staff members are prohibited from making inappropriate, unwarranted physical contact with students.
   Tất cả nhân viên, giáo viên đều bị nghiêm cấm tiếp xúc và có những hành vi đụng chạm không phù hợp và không chính đáng với học sinh
  • All staff members have responsibility for reporting any forms of physical, mental, or social violence that are witnessed.
   Tất cả nhân viên, giáo viên có trách nhiệm báo cáo khi chứng kiến có bất kỳ hành vi bạo lực về thể chất lẫn tinh thần.
  • All staff members have responsibilityfor reportingand taking appropriate actions when witnessing any forms of bully that result in the endangerment of a student’s physical, mental, or social health.
   Tất cả nhân viên, giáo viên có trách nhiệm báo cáo và tiến hành các hành động thích hợp khi chứng kiến có bất kỳ hình thức bắt nạt có thể gây nguy hại đến sức khỏe thể chất, tinh thần hoặc sự phát triển xã hội của học sinh.
  • All staff members have responsibility for providing a quality, well-rounded education to students; an education ensuring that no child is neglected or left behind.
   Tất cả các nhân viên, giáo viên có trách nhiệm mang đến một nền giáo dục chất lượng, toàn diện cho học sinh, và đảm bảo rằng không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau.
  • All staff members are to consider and prioritize the health and safety of students during all school and classroom related activities. Staff members should take appropriate safety precautions when necessary (when conducting experiments, using equipment, engaging in sports activities, etc.) in order to minimize any risksthat may endanger students’ physical, mental, or social health.
   Tất cả nhân viên, giáo viên phải cân nhắc và ưu tiên cho sức khỏe và sự an toàn của học sinh trong tất cả các hoạt động liên quan đến trường lớp. Nhân viên, giáo viên nên có biện pháp phòng ngừa thích hợp khi cần thiết (khi tiến hành thí nghiệm, sử dụng thiết bị, tham gia các hoạt động thể thao, vv) để giảm thiểu rủi ro có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất, tinh thần hoặc sự phát triển xã hội của học sinh.
 • Right to Personal Identity–According to Article 13 and Article 14 of The United Nations Convention on the Rights of the Child (1990),students have the right to freely express themselves in terms of their personal cultures, religions, andlanguages. Staff members are not allowed to discriminate or prohibit students from conveying their personal identity and beliefs while on the campus. Staff members also have responsibility for protectingthe students from their peers and taking appropriate actions when witnessing behaviors that lose the students’ personal identity and beliefs.
  Quyền Cá Nhân –Theo Điều 13 và Điều 14 của Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (1990), học sinh có quyền tự do trong văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo của mình. Nhân viên, giáo viên không được phân biệt đối xử hoặc cấm học sinh thể hiện bản sắc và niềm tin cá nhân của các em. Nhân viên, giáo viên cũng có trách nhiệm bảo vệ và có hành động can thiệp phù hợp khi chứng kiến các hành vi làm mất thể diện và niềm tin cá nhân của học sinh từ những bạn cùng trang lứa
  • Students have a right to their religious beliefs and will not be discriminated or persecuted.
   Học sinh có quyền tự do tín ngưỡng và sẽ không bị quấy rầy hay phân biệt đối xử 
  • Students have a right to their identity in terms of cultures, languages, and backgrounds and will not be discriminated or persecuted by staff members.
   Học sinh có quyền thể hiện văn hóa, ngôn ngữ và xuất thân của bản thân và sẽ không bị giáo viên, nhân viên ngược đãi hay phân biệt đối xử 
  • Students have a right to their own opinions and perspectives in the classroom and will not be discriminated or persecuted by staff members.
   Học sinh có quyền đưa ra ý kiến và quan điểm riêng của mình trong lớp học và sẽ không bị ngược đãi hay phân biệt đối xử
 • Legal/Illegal Substances – According to Article 33 of The United Nations Convention on the Rights of the Child (1990), the school must protect its students from taking or distributing drugs. In addition, staff membersand students shall not be allowed on campuswhile being affected by anylegal or illegal substances that impair judgment and behavior.
  Các loại chất kích thích hợp pháp/không hợp pháp – Theo Điều 33 của Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (1990), nhà trường phải ngăn chặn học sinh tham gia sử dụng hoặc tiêu thụ các loại chất kích thích. Ngoài ra, nhân viên, giáo viên và học sinh sẽ không được phép tiến vào trường khi đang sử dụng các loại chất kích thích làm suy giảm tư duy và hành vi dù là hợp pháp hay bất hợp pháp.
  • All students and staff membersare prohibited fromconsuming alcohol before and during the school time and working hours.
   Tất cả học sinh và nhân viên, giáo viên đều bị cấm uống rượu trước và trong giờ học và giờ làm việc.
  • All students and staff members are prohibited from consuming any types of substances that impairjudgment and behavior or endanger the physical, mental, and social well-being of students before and duringthe school time and working hours.
   Tất cả học sinh và nhân viên, giáo viên đều bị cấm sử dụng bất kỳ loại chất kích thích nào làm suy yếu khả năng tư duy, hành vi và gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất, tinh thần và sự phát triển xã hội của học sinh trước và trong giờ học và giờ làm việc.
  • All students and staff members have responsibility for report any incidents regarding staff or students who inappropriately use legal or illegal substances before and during the school time and working hours.
   Tất cả học sinh và nhân viên, giáo viên đều có trách nhiệm báo cáo bất kỳ sự cố nào liên quan đến nhân viên, giáo viên hoặc học sinh sử dụng các chất kích thích hợp pháp hoặc bất hợp pháp trước và trong giờ học và giờ làm việc.
  • All students and staff members are prohibited from bringing any illegal substances to the campus.
   Tất cả học sinh và nhân viên, giáo viên đều bị cấm mang bất kỳ chất kích thích bất hợp pháp nào vào sân trường.
  • All students and staff members are prohibited from discussing the illicit use of legal or illegal substances with other students or staff members during the school time and working hours.
   Tất cả học sinh và nhân viên, giáo viên đều bị cấm thảo luận về việc lạm dụng trái phép các chất kích thích hợp pháp hoặc bất hợp pháp với học sinh hoặc nhân viên, giáo viên trong giờ học và giờ làm việc.
 • Sexual Abuse – According to Article 34 of The United Nations Convention on the Rights of the Child (1990), The Asian International School protects students from all forms of sexual abuse.
  Lạm dụng tình dục – Theo Điều 34 của Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (1990), Trường Quốc tế Á Châu bảo vệ học sinh khỏi mọi hình thức lạm dụng tình dục.
  • All staff members are prohibited from inappropriate contact and conduct towards students including the intentional, inappropriate touching either directly or through clothing.
   Tất cả nhân viên, giáo viên đều bị cấm tiếp xúc và cư xử không phù hợp với học sinh,cụ thể là những hành động đụng chạm trực tiếp không phù hợp.
  • All staff members are prohibited from using inappropriate, sexual language, gestures, and referenceson campus.
   Tất cả nhân viên, giáo viên đều bị cấm sử dụng những từ ngữ và hành vi mang tính gợi dục không phù hợp trong khuôn viên trường.
  • All staff members are prohibited from forming any types of unusual or inappropriate interpersonal relationships with students.
   Tất cả nhân viên, giáo viên đều bị cấm hình thành các mối quan hệ cá nhân bất thường hoặc không phù hợp với học sinh.
  • All staff members have responsibility foracting and reporting any and all signs of sexual abuse (physical and verbal) that are witnessed to the appropriate officials and program managers.
   Tất cả nhân viên, giáo viên đều có trách nhiệm báo cáo và ngăn chặn những hành động có dấu hiệu lạm dụng tình dục (bằng hành động và ngôn từ).
 • Detention and Punishment – According to Article 28 of The Unite Nations Convention on the Rights of the Child (1990), no one, staff and students alike, is allowed to punish students in cruel or harmful way that inflicts damage to the student’s physical, mental, and social well-being.
  Giam giữ và Trừng phạt - Theo Điều 28 của Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (1990), không ai được phép trừng phạt học sinh theo cách tàn nhẫn hoặc gây tổn hại cho học sinh về thể chất hoặc tinh thần.
  • All staff members are prohibited from imposing any forms of corporal, physical punishment in order to discipline students.
   Tất cả nhân viên, giáo viên đều bị cấm sử dụng bất kỳ hình thức xử phạt gây hại đến thể chất để kỷ luật học sinh.
  • All staff members are prohibited from using harsh verbal language that may inflict mental or emotional damage when speaking with students.
   Tất cả nhân viên, giáo viên đều bị cấm sử dụng ngôn từ thô lỗ có thể gây tổn hại về tinh thần hoặc tình cảm khi trò chuyện với học sinh.
  • All staff members have responsibility for disciplining students appropriately when necessary, in accordance to the disciplinary procedures and policies of The Asian International School.
   Tất cả nhân viên, giáo viên đều có trách nhiệm có các hình thức kỷ luật học sinh một cách phù hợp khi cần thiết, cùng với các chính sách và quy trình kỷ luật của Trường Quốc tế Á Châu.
 • Screening Procedures – Procedures are in place to screen all potential staff and volunteers, to ensure that the studentsinteract only with qualified, reputable, and prestigious individuals in the community.
  Quy trình sàng lọc - Các quy trình được thực hiện để sàng lọc tất cả nhân viên tiềm năng, tình nguyện viên và các đối tác để đảm bảo rằng học sinh chỉ tương tác với các cá nhân có uy tín của cộng đồng.
  • The Asian International School requires that all potentially employed staff members, both Vietnamese and foreign;provide a background check from their country of origin in order to check for a prior criminal record.
   Trường Quốc tế Á Châu yêu cầu tất cả nhân viên, giáo viên tiềm năng, tình nguyện viên và các đối tác, kể cả người Việt Nam và nước ngoài,xuất trình sơ yếu lý lịch và xuất xứ của họ để thuận tiện cho việc kiểm tra hồ sơ phạm tội trước đó.
  • The Asian International School does not offer its employment to those candidates who have been convicted of a criminal offense or felony.
   Trường Quốc tế Á Châu không tuyển dụng những ứng viên có tiền án tiền sự.
  • The Asian International School requires all staff to be interviewed and screened on a face-to-face basis in order to judge the candidates’ character, and check if the candidatesfulfil the Asian International School’s staff recruitment requirements.
   Trường Quốc tế Á Châu yêu cầu tất cả nhân viên tiềm năng, tình nguyện viên, và các đối tác phải trải qua các cuộc phỏng vấn và sàng lọc trực tiếp để đánh giá và tuyển chọn nếu muốn trở thành nhân viên chính thức của Trường Quốc tế Á Châu.
  • The Asian International School screens its teachers monthly through announced and unannounced observations in order to assessteaching ability and teacher-student relations to ensure the students’physical, mental, and social well-being.
   Hàng tháng, Trường Quốc tế Á Châu kiểm tra các giáo viên thông qua các buổi dự giờ có thông báo trước hoặc đột ngột để kiểm tra khả năng giảng dạy và mối quan hệ tương tác giữa giáo viên và học sinh để đảm bảo học sinh phát triển tốt về thể chất, tinh thần và xã hội.
  • The Asian International School requires all staff to submit appropriate certificates for the applied positions (degree, licensure, work permit, curriculum vitaeand documentation) in order to assess the candidates’ qualification.
   Trường Quốc tế Á Châu yêu cầu tất cả nhân viên tiềm năng, tình nguyện viên và các đối tác cung cấp bằng cấp phù hợp với vị trí ứng tuyển (bằng cấp, giấy phép hành nghề, sơ yếu lí lịch và các tài liệu liên quan) để đánh giá trình độ của ứng cử viên.
 • Systematic Education – All students have a right to a well-rounded, systematic education that focuses on the students’ well-being and safety in partnership with all involved parties.
  Giáo dục có hệ thống - Tất cả học sinh đều có quyền được nhận nền giáo dục toàn diện, có hệ thống, tập trung vào sự an toàn của học sinh trong quan hệ đối tác với tất cả các bên liên quan.
  • The Asian International School ensures that all staff members mustalways prioritize students’ health and safety during all school activities.
   Trường Quốc tế Á Châu đảm bảo rằng tất cả nhân viên, giáo viên đều ưu tiên cho vấn đề sức khỏe và sự an toàn của học sinh trong mọi hoạt động của trường.
  • The Asian International School has trained personnel and upgraded the facilities in order to deal with the situations arisingin which students’ physical, mental, or social well-being may be affected. These personnelincludenurses and counselors.
   Trường Quốc tế Á Châu đào tạo đội ngũ nhân viên, giáo viên và trang thiết bị phù hợp để xứ lý những tình huống phát sinh có thể gây hại đến thể chất, tinh thần và sự phát triển xã hội của học sinh. Đội ngũ nhân viên này bao gồm nhân viên y tế và tư vấn viên.
  • The Asian International School offers free annual medical checkups to all of its students to ensure overall health and wellness.
   Trường Quốc tế Á Châu tổ chức kiểm tra y tế hàng năm miễn phí cho tất cả học sinh của mình nhằm đảm bảo sức khỏe tổng thể của các em.
  • The Asian International School ensures that all incoming and new staff members, and associated personnel in all departments are briefed on The Asian International School’s child safety guidelines, polices, and procedures prior to employment.
   Trường Quốc tế Á Châu đảm bảo rằng tất cả các nhân viên sắp được tuyển dụng và nhân viên mới vào làm tại tất cả các phòng ban đều được thông báo về Chính sách và quy trình bảo vệ trẻ em của Trường Quốc tế Á Châu trước khi làm việc.
  • All staff members are encouragd to improve health and safety by regularly maintaining cleanliness in the learning environment.
   Tất cả nhân viên, giáo viên đều được khuyến khích nâng cao sức khỏe và sự an toàn bằng cách thường xuyên duy trì một môi trường học tập trong sạch.
  • All staff members are prohibited from putting students in situations that may affect their physical, mental, and social well-being.
   Tất cả các nhân viên, giáo viên đều bị cấm đặt học sinh vào những tình huống có thể làm tổn hại đến sức khỏe thể chất, tinh thần và sự phát triển xã hội của các em.
  • All staff members are required to take necessary safety precautions for the students’ physical, mental, and social well-being before conducting any activities.
   Tất cả nhân viên và các cá nhân liên quan thuộc các phòng ban đều được yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết cho học sinh trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động nào.
  • All staff members have to provide students with a fair, balanced education that brings all students to equal learning opportunities to ensure that studentsat all levels will reap the benefits.
   Tất cả nhân viên, giáo viên đều phải cung cấp cho học sinh một nền giáo dục công bằng và cân đối nhằm mang đến cho tất cả các em cơ hội học tập bình đẳng để đảm bảo rằng tất cả học sinh đều được hưởng lợi ở mọi cấp độ.
 • Food Safety and Hygiene– According to Article 24 of The United Nations Convention on the Rights of the Child (1990), all students have the right to the best possible health. The Asian International School guarantees that all the school mealsincorporatea variety of clean, fresh foods that are nutritious as well as encourage student’s growth, full development, and healthy body weight.
  Sức khỏe và An toàn Thực phẩm - Theo Điều 24 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em (1990), tất cả học sinh đều có quyền duy trì sức khỏe tốt nhất. Trường Quốc tế Á Châu đảm bảo rằng tất cả các bữa ăn tại trường được kết hợp nhiều loại thực phẩm tươi sống, bổ dưỡng hỗ trợ sự phát triển chiều cao và trọng lượng cũng như sự phát triển toàn diện của học sinh.
  • The Asian International School provides nutrient-rich, healthy school meals according to the Food Guide Pyramid.
   Trường Quốc tế Á Châu cung cấp các bữa ăn phong phú, bổ dưỡng theo Tháp dinh dưỡng.
  • The Asian International School employstrained nutritionists to check quality and appropriate nutrient-levels for all school meals before being served to students.
   Trường Quốc tế Á Châu tuyển dụng các chuyên gia dinh dưỡng có bằng cấp để kiểm tra chất lượng và mức độ dinh dưỡng của tất cả các bữa ăn ở trường trước khi phục vụ cho học sinh.
  • The Asian International School ensures a sanitary cooking and eating area through daily cleaning procedures and methods.
   Trường Quốc tế Á Châu đảm bảo khu vực bếp và phòng ăn luôn được vệ sinh sạch sẽ thông qua các quy trình vệ sinh hàng ngày.
  • The Asian International School employs certified doctors to inspect the school’s cooking and eating areas to ensure a high standard of sanitation and safety.
   Trường Quốc tế Á Châu tuyển dụng những bác sĩ có bằng cấp để kiểm tra các khu vực bếp và phòng ăn của trường để đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh.
 • Confidentiality – In accordance with Article 16 of The United Nations Convention on the Rights of the Child (1990), every child has a right to privacy. Confidentiality is maintained and respected. The student’s information aboutacademic and personal recordsis provided only to the caregivers, educators, and those who have competence.
  Bảo mật - Theo Điều 16 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em (1990), mọi trẻ em đều có quyền riêng tư. Duy trì và tôn trọng sự bảo mật thông tin. Thông tin về học sinh chỉ được cung cấp cho người chăm sóc và những người có quyền hoặc cần được thông báo một cách hợp pháp.
  • The Asian International School ensures thatstudents’ educational records are maintained by the school and are only shared with the students’ caregivers, teachers, managers, and government officialsif necessary.
   Trường Quốc tế Á Châu đảm bảo hồ sơ giáo dục của học sinh được bảo mật và chỉ được chia sẻ với phụ huynh, người bảo hộ, giáo viên, quản lý, các cơ quan thanh tra của chính phủ khi cần thiết.
  • The Asian International School ensures that students’ personal information and records will not be shared with third-parties without permission from the students or caregivers, unless the individuals have a legitimate legal request to be informed.
   Trường Quốc tế Á Châu đảm bảo thông tin và hồ sơ cá nhân của học sinh sẽ không được chia sẻ với các bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của phụ huynh, người bảo hộ và học sinh, trừ cá nhân có nhu cầu pháp lý hợp pháp cần được thông báo.

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved